Ընկերությունը տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն է իրականացնում «Տեխնիկական անվտանգության պետական կարգավորմամ մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածով սահմանված բոլոր արտադրական վտանգավոր օբյեկտների նկատմամբ, բացառությամբ «ջրային լողամիջոցների»:

Տեխնիկական անվտանգության փորձաքննությունն իրականացվում էարտադրական վտանգավոր օբյեկտ շահագործող անձի հետ կնքված պայմանագրի հիման վրա` պայմանագրով նախատեuված ժամկետներում` արդյունքում կազմվում է փորձագիտական եզրակացություն: